Personvern­erklæring for TF Bank

Les mer om hvordan vi beskytter og behandler dine personopplysninger i henhold til lov om bankhemmelighet og databeskyttelse. 

TF Bank Group (TF Bank) er den såkalte behandlingsansvarlige for dine personopplysninger, noe som betyr at TF Bank bestemmer formålet og måten å behandle dine personopplysninger på. TF Bank er forpliktet til å respektere og beskytte personvernet ditt. Med denne personvernerklæringen vil TF Bank gi deg ytterligere detaljer om hvordan vi håndterer og sikrer dine data og rettigheter. Databeskyttelseserklæringen er et supplement til de kontraktsmessige vilkårene til TF Bank. Behandlingen av personopplysninger i TF Bank er underlagt bestemmelsene i den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) (EU-forordning 2016/679). TF Bank leverer finansielle produkter og tjenester gjennom datterselskaper og filialer i Sverige, Norge, Estland, Danmark, Latvia, Polen, Tyskland og Finland. GDPR gjelder alle EU / EØS-land, og derfor prøver TF Bank å sikre at denne personvernerklæringen dekker all informasjon om databehandling i alle TF Bank-land.

TF Bank anser personopplysninger som all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (heretter kalt "den registrerte"). Med begrepet kunde refererer vi til en registrert person som har inngått et forretningsforhold med TF Bank eller planlegger å inngå et forretningsforhold. TF Bank behandler data som brukes til identifikasjon, for eksempel adresse, skatte-ID, nasjonalitet, e-postadresse, telefonnummer, kopier av ID-kort, kopier av elektroniske signaturer osv. TF Bank behandler finansiell informasjon og informasjon gitt om kunden etter naturlig forretningsforhold. TF Bank behandler personopplysninger som er gjort tilgjengelig av kunden i løpet av forretningsforholdet, for eksempel endringer i kontrakten, adresse og transaksjoner. TF Bank behandler personlige data for datasubjekter som har søkt om TF Banks produkter eller tjenester, men som har blitt avslått eller for annen grunn ikke har inngått et kundeforhold med TF Bank.

 

TF Bank behandler personopplysninger for følgende formål:

 1. for markedsføringsformål som eksempelvis nyhetsbrev, affiliate markedsføring og sporing av kunders atferd på nett
 2. hvis behandlingen er nødvendig for gjennomføring av kontrakten
 3. hvis behandlingen er nødvendig for å oppfylle lovkrav, f.eks. for å forhindre svindel, for å forhindre hvitvasking av penger, finans- og skatteinformasjon
 4. for interne formål som markeds- og kundeanalyse; Forretningsforløp; Risikostyring og statistikk for å forbedre TF Banks produkter, tjenester og kundeservice
 5. for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko
 6. for målrettede aktiviteter via Google Analytics, Google Ads og Facebook Ads

 

Juridisk grunnlag

TF Bank prosesserer personlige data som er nødvendig for å utforme en finansiell kontrakt med personer med intensjon om å innlede en kontrakt med TF Bank. Dette inkluderer vanligvis registrering av transaksjoner, kalkulering av utestående krav, fakturering, oppfølging av endringer i kreditt-risiko, betalingsanmerkninger m.m. I forkant av en beslutning om kredittavtale er det nødvendig å foreta en kredittvurdering. I denne sammenheng vil det blant annet være relevant å prosessere dine kontaktopplysninger og finansiell informasjon som skattemelding, lønnslipper og eventuelle betalingsanmerkninger.

 

Samtykke

TF Bank bruker samtykke som juridisk grunn for direkte markedsførings grunnlag som eksempelvis nyhetsbrev relatert til TF Banks produkter. Søkere og kunder kan gi deres samtykke til å motta direkte markedsføring gjennom søknadsprosessen og før inngåelse av en kontrakt med TF Bank. Samtykke kan når som helst trekkes tilbake. 

 

Juridiske forpliktelser

TF Bank prosesserer dine persondata for å møte våre forpliktelser i henhold til lov, reguleringer og bestemmelser fra myndigheter. 

 

Legitim interesse

TF Bank prosesserer dine persondata dersom prosessering er nødvendig for et formål av legitim interesse, og hvor den interessen ikke er overskrevet av fundamentale rettigheter og friheter for data subjektet. TF Bank har vurdert følgende prosesserings aktiviteter til å være innenfor TF Banks legitime interesser: 

- Å prosessere personlige data for datasubjekter som har søkt om TF Banks produkter eller tjenester, men som har blitt avslått eller for annen grunn ikke inngått et kundeforhold med TF Bank. TF Bank skal kunne dokumentere til myndigheter at søknader om lån er avslått dersom søker ikke har tilstrekkelig økonomi til å betjene lånet og til å kunne dokumentere bakgrunnen for avslaget til en kunde som klager på dette. 

 - Å forhindre svindel ved å fange opp store endringer i søknadsinformasjon der ny lånesøknad følger kort tid etter avslag. Av denne grunn er det nødvendig for TF Bank å oppbevare visse opplysninger om en avslått lånesøknad i en periode etter avslaget. 

- Å bruke automatiske prosesser og profilering. For eksempel tar TF Bank automatiserte kredittbeslutninger for kreditthenvendelser, for gjennomføring av kontrakten. Profilering brukes til kundeanalyse, metodeutvikling, markedsføring, automatisert beslutningstaking og transaksjonsovervåking for å motvirke svindel. Det juridiske grunnlaget for profilering er bankens legitime interesse, juridiske forpliktelser eller gjennomføring av kontrakter. TF Bank bruker profilering for å øke forståelsen for våre kunder, slik at vi kan tilby tjenester og informasjon som er skreddersydd for dine behov og interesser, samt for å oppfylle juridiske forpliktelser.

- Å bruke Google Ads og Facebook Ads for målrettingsformål.

TF Bank samler inn personopplysninger fra følgende kilder:

 • Data du har gitt oss
 • Internt genererte data i TF Bank Group som eksempelvis transaksjonshistorikk
 • E-handelspartnere i TF Bank
 • Informasjonstjenesteytere, for eksempel private og offentlige registre
 • Mellommenn og affiliates
 • Bedrifter som tilbyr kredittsjekk
 • Tjenesteleverandører som tilbyr sporing av bevegelser på nett som eksempelvis via cookies

TF Bank vil beholde din personlige informasjon i den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som er skissert i denne erklæringen med mindre lengre oppbevaring er påkrevd eller tillatt ved lov. Normalt betyr dette: 

 • En oppbevaringsperiode på fem (5) år for personer som har søkt om et TF Bank - produkt, men har blitt avvist eller valgt å ikke fullføre en søknad.
 • En oppbevaringsperiode på ti (10) år for kunder som har sagt opp en avtale (for lån, innskudd, kredittkort eller e-handelskreditt) med TF Bank, regnet fra oppsigelsesdato. 

TF Bank har veletablerte retningslinjer og prosedyrer for datasikkerhet av høy kvalitet. TF Bank bruker sikkerhetstiltak som SSL, sikkerhetskopier, brannmurer osv. Videre krever TF Bank at de som jobber med personopplysninger overholder konfidensialitetsavtaler og strenge sikkerhetsregler.

TF Bank kan ta opp telefonsamtaler, e-postkommunikasjon eller andre dokumenter om interaksjonen din med TF Bank. Det er TF Banks forpliktelse at behandlingen av personopplysningene er korrekt, fullstendig og oppdatert. TF Bank vil lagre dataene dine så lenge det er nødvendig for formålene som er beskrevet i dette dokumentet, med mindre lenger lagring er påkrevd eller tillatt i henhold til lov.

Personopplysningene dine er beskyttet av bankhemmelighet, noe som betyr at TF Bank ikke har lov til å videreformidle dine personopplysninger til uautoriserte personer. Hvis tillatt med hensyn til bankhemmelighold, deler TF Bank visse personopplysninger med tredjeparter. Personopplysninger kan avsløres eller overføres til autoriserte tredjeparter av grunnene nevnt ovenfor som fungerer på våre vegne eller er en del av TF Bank Group.

Personopplysninger kan overføres eller videreformidles til følgende:

 • Andre selskaper i TF Bank Group og våre samarbeidspartnere
 • Markedsføringspartnere og målrettingstilbydere som eksempelvis Google Analytics, Google Ads og Facebook Ads
 • Betalingsmottakere og betalingsleverandører
 • Forsikringsselskap
 • Leverandører av informasjonstjenester og datasystemtjenester
 • Tredjepartsaktører som er uavhengige kontrollører som eksempelvis inkasso selskaper, forsikringstilbydere, lånemeglere, andre banker og offentlige myndigheter 

TF Bank videreformidler også personopplysninger til tredjeparter som er uavhengige kontrollorganer, som inkassoselskaper, forsikringsleverandører, mellommenn, andre banker og offentlige myndigheter i henhold til lov. 

 • Du har rett til informasjon om hvordan TF Bank prosesserer dine persondata, og du kan kontakte TF Bank dersom du ønsker detaljer informasjon om prosesseringen av dine persondata. TF Bank kan be om at du er spesifikk i henvendelsen. 
 • Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til bruk av dine personlige data i markedsføringsøyemed.
 • Du har rett til å etterspørre tilgang til dine data prosessert av TF Bank, med mindre TF Bank har en rettighet eller juridisk obligasjon til å ikke dele personlige data med mindre dataene kan fremvises på en sikker måte. 
 • Du har rett til å korrigere eller slette dine personlige data dersom visse krav er oppfylt og TF Bank ikke lenger kan bevise rettslig grunnlag for prosessering.
 • Du har rett til dataportabilitet, som er knyttet til retten til informasjon, men er forskjellig på mange punkter. Retten til dataportabilitet lar deg motta dine personlige data lagret av TF Bank i et strukturert, ofte brukt, maskinlesbart format og å videresende disse dataene til en annen behandlingsansvarlig.
 • Du har rett til å sende inn en klage på databehandling direkte til TF Bank, se kontaktopplysningene i neste seksjon. Hvis du er misfornøyd med svaret eller behandlingen av TF Bank, har du rett til å klage til den aktuelle regulatoren.
 • Du har rett til å protestere mot prosesseringen av dine persondata som tar plass på bakgrunn av legitim interesse, med mindre den legitime interessen overskrider dine fundamentale rettigheter og frihet. 


Kontaktinformasjon til den finansielle tilsynsmyndigheten for TF Bank Norge: 

 

www.finanstilsynet.no

Telefon: 22 93 98 00

E-post: post@finanstilsynet.no

Hvis du ønsker å utøve retten som er beskrevet i forrige seksjon, hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller hvis du ønsker å klage på TF Bank, kan du kontakte oss på følgende adresse.

TF Bank Sverige

Boks 947,

501 10 Borås

+46 (0) 33-722 35 20

dpo@tfbank.se


TF Bank forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen. Den siste versjonen av personvernerklæringen finner du på nettstedet vårt www.tfbank.no