22.03.2022

Familie med betalingsforsikring på lån

Er betalingsforsikring på lån noe for deg?

Begrepet betalingsforsikring har du gjerne hørt om tidligere. Men har du satt deg inn i fordelene som betalingsforsikring på lån kan gi deg? Med betalingsforsikring blir lånet nedbetalt dersom noe uforutsett skulle skje. Forsikringen gir trygghet både for deg og din familie.

Sist oppdatert: 15.09.2022 


Hva dekker betalingsforsikring på lån?

Betalingsforsikringen dekker deg dersom du skulle bli 100% sykemeldt som følge av sykdom eller ulykke, arbeidsledig, permittert, eller motta omsorgspenger fra NAV for pleie av nærstående.

For låneforsikring privatlån er forsikringssummen for full arbeidsuførhet og for ufrivillig arbeidsledighet, den månedlige lånekostnaden på privatlånet hos TF Bank Norge og som låneforsikringen har blitt tegnet for. Forsikringen betaler den månedlige lånekostnaden inntil 9.000 NOK pr måned.

 

Hva koster betalingsforsikring? 

Når vi snakker om kostnad for forsikring omtales denne summen ofte som "premien". Premien utgjør 0,91% av utestående balanse på lånet på kalkulasjonsdagen for den måneden premien skal betales. Premien betales etterskuddsvis pr. måned ved at den blir belastet konto. 

 
Hvem kan tegne betalingsforsikring?

For å kunne tegne betalingsforsikring på lån må du være privatperson eller selvstendig næringsdrivende. Videre må du blant annet være:

  • Folkeregistrert med adresse og faktisk bosted i Norge ved tegning
  • Mellom 18 og 65 år
  • Fast ansatt hos en og samme arbeidsgiver i minst 6 sammenhengende måneder direkte før tidspunkt for tegning av forsikring og har en stillingsgrad på minimum 22 timer pr. uke
  • Fullt arbeidsfør og ikke motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller lignende
  • Medlem av norsk folketrygd på tidspunktet for tegning
  • Ikke være kjent med, eller ha grunn til å regne med permittering, sykdom eller sykemelding

Les mer om hva betalingsforsikring på lån innebærer her.